Общи условия

Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на сайта Sportinglife.bg. За да ползвате услугите предоставени от Sportinglife.bg, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия. Ако не приемате тези условия, Вие не може да използвате Sportinglife.bg и услугите, предоставени в него.

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало и използва услугите, предоставени от сайта. Потребителят се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Потребителят има право да поиска изтриване на съществуващите за него лични данни, позволяващи идентифицирането му, но това ще включва и закриване на неговия профил в Sportinglife.bg. Sportinglife.bg има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, улуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушване на Общите условия.

Sportinglife.bg има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия.

Sportinglife.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Sportinglife.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Sportinglife.bg има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители.
Sportinglife.bg не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Sportinglife.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др. 
Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на Sportinglife.bg, не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.
Авторските права върху публикациите в Sportinglife.bg принадлежат на "Спорт Депо" АД. 

Потребителите на Sportinglife.bg се съгласяват:
Да спазват добрия тон
Да пишaт на кирилица
Да не агитират към расова, полова или етническа дискриминация
Да не постват едносрични и повтарящи се материали, коментари, текстове, снимки, видео материали
Материалите и коментарите му да бъдат публикувани в сайтa
В Sportinglife.bg е забранено публикуването на порнографски, педофилски или други забранени от законодателството в Република България текстове, снимки и видео материали.
Sportinglife.bg, си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

Вход

Попълнете email адреса, с който сте се регистрирали, и ние ще ви изпратим инструкции за смяна на паролата.

Вход